Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (12)

  • E-tjänst förskola och fritidshem

   Ansökan till förskola och/eller fritidshem, inkomständring samt uppsägning av ditt barns placering gör du som vårdnadshavare via vår e-tjänst. Här ser du även alla uppgifter om ditt barns placering och/eller köstatus. Identifiering sker med Bank-ID

  • Kulturskolan - anmälan

   Anmälan dig till kulturskolan. Vi undervisar i olika instrument samt sång och dans, båda i grupp och enskilt och arbetar med ensambler och orkestrar.

  • Resebidrag

   Här kan du ansöka om reseersättning om du studerar vid gymnasieskola och behöver ordna boende på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

  • Skolbyte eller val av skola vid inflyttning till Aneby kommun (förskoleklass, grundskola) - ansökan

   Som vårdnadshavare har du rätt att, med vissa begränsningar, välja skola för ditt barn. Du kan även ansöka om att byta skola i Aneby kommun. 

  • Svenska för invandrade (SFI) och Samhällsorientering - ansökan

   Här kan du ansöka om att läsa svenska för invandrare (SFI).

  • Utflyttning av elev - anmälan (grundskola)

   Anmälan om utflyttning av elev från Aneby kommun.

  Boende, miljö och trafik (40)

  • Ajourhållning av lägenhetsregistret - Småhus inklusive fritidshus

   E-tjänst för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret.

   Uppgifterna ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

  • Anmälan om driftsstörning - avvikelse

   Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet. Du kan göra en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. Det går även bra att ladda upp foton och dokument.

  • Avlopp - ansökan om eget avlopp

   Ansökan om att bygga nytt avlopp,  eller anmälan om att ändra i befintligt avlopp.

  • Avregistrera eldstäder/förbränningsanordningar - ansökan

   Ansökan om att avregistrera eldstäder/förbränningsanordningar.

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Här kan du eller en anhörig som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

  • Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

   Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov.

  • Egensotning, medgivande eller upphörande av annan sotare - ansökan

   Här har du möjligheten att ansöka om att som fastighetsägare själv utföra sotning av din eldstad eller att anlita en annan sotare än den som kommunen har upphandlat. Du kan också begära att använda kommunens upphandlade sotare.

  • Eget omhändertagande av slam/latrin/urin - ansökan

   Ansökan om eget omhändertagande av latrin/slam/urin. Ansökan ska lämnas in i god tid (sex veckor) innan önskad förändring.

  • Ej bygglovspliktig åtgärd - Anmälan

   Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.

    

  • Förhandsbesked - ansökan

   Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked.

    

  • Grävtillstånd - ansökan

   För att få gräva och schakta i kommunens mark krävs att du har ett godkänt grävtillstånd.

  • Hästdjur - anmälan för nedgrävning av dött hästdjur

   Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.
   Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur.

  • Installation av eldstad/rökkanal - anmälan

   Om du vill installera ny eldstad, rökkanal, braskamin eller kassett i en öppen spis ska du göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.

  • Kommunalt bidrag till enskilda vägar - ansökan

   Aneby kommun ger bidrag till enskilda vägföreningar och väghållare för särskilda åtgärder, bidraget betalas ut en gång om året.

  • Kompostering av matavfall - anmälan

   Anmälan om kompostering av matavfall.

  • Kontrollansvarig - anmälan

   Anmälan om kontrollansvarig.

    

  • Livsmedelsverksamhet - omklassning eller registrering

   Här lämnar du uppgifter om befintliga och nya livsmedelsverksamheter. Tänk på att du måste registrera verksamheten innan den startar eller byter ägare. Samhällsbyggnadsavdelningen behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell och för att registrera och riskklassa nya verksamheter.

  • Lokaler med bassängbad, hygienisk behandling, skola, förskola, solarie - anmälan

   Anmälan enligt 38 § (1p, 2p och 3p) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

  • Lov för skylt/ljusanordning - ansökan

   Ansökan om lov för skylt/ljusanordning.

  • Matförgiftning - anmälan om misstanke

   Här kan du anmäla om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Aneby kommun. 

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Anmälan enlig 10 § i Miljöprövningsförordningen (2013:251)
   Verksamhet med beteckning C

  • Nybyggnadskarta - beställning

   Nybyggnadskarta är en handling som upprättas av kommunen i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och med huset inritat bildar den en situationsplan.

  • Nyodling, uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark. 

  • Olägenhet - anmälan

   Anmälan om olägenhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 3 §.

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

   Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

    

  • Strandskyddsdispens - ansökan

   Om du vill bygga eller ändra något inom strandskyddat område behöver du oftast söka dispens. I det flesta fall gör du det hos kommunen. 

  • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor - ansökan

   Anmälan om hantering av brandfarliga varor enligt SFS 2010:1011 §9.

  • Tillstånd för hantering av explosiva varor - ansökan

   Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor.

  • Tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats - ansökan

   Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats

  • Tobakstillstånd - ansökan

   Här kan du ansöka om försäljningstillstånd för tobak enligt 5 kap. 1 § Lag (2018:208) om tobak och liknande produkter. Ett försäljningstillstånd kan gälla för en viss tid eller tills vidare. Försäljningstillståndet varar så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för försäljning av tobaksvaror och inom sökt tidsperiod. 

  • Tobaksvaror - anmälan/avanmälan

   Anmälan/avanmälan om försäljning av  tobaksfria nikotinprodukter och/eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (detaljhandel).

  • Uppehåll, befrielse och förlängt tömningsintervall av hushållsavfall och slam - ansökan

   Ansökan om uppehåll, befrielse och tömningsintervall av hushållsavfall och slam. 

   Hushållsavfall - befrielse eller uppehåll
   Avloppsslam - uppehåll, befrielse eller förlängt tömningsintervall (för dig som vill omhänderta slammet själv, se e-tjänst för detta).

  • Var finns din gröna plats?

   Vilka gröna områden är viktiga för dig? Platser som du använder för reflektion, som vila eller motionering. Vi vill veta vilka platser i Aneby kommuns natur eller grönområden som du tycker är värdefulla för ditt välbefinnande! 

  • Värmepumpsanläggning - ansökan

   När du ska installera en bergvärmepump, jordvärmepump eller ytvattenpump måste en anmälan göras till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan du påbörjar installationen.

  Företag och näringsliv (4)

  Kommun och politik (7)

  • Medborgarförslag - lämna in

   Invånare och medborgare folkbokförda i Aneby kommun har möjlighet att påverka och vara delaktiga i kommunens arbete och utveckling. Påverkan sker genom att du lämnar in ett medborgarförslag.

  Kultur och fritid (5)

  Omsorg och stöd (11)

  • Dödsfall, anmälan

   Här kan du ansöka om dödsboanmälan samt ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

  • Intresseanmälan familjehem

   Ansökan om att vara ett familjehem.

  • Kontaktperson, kontaktfamilj - intresseanmälan

   Ibland behöver barn och ungdomar ett extra stöd från trygga vuxna. Har du tid, ork, förståelse och engagemang för att ge ett utsatt barn eller ungdom en bättre start i livet lämna din intresseanmälan att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj här.

  • Månadsrapport för kontaktperson/kontaktfamilj

   E-tjänst för att fylla i månadsrapporten som kontaktperson eller kontaktfamilj.

  • Pluspolarekort

   Du som har någon form av funktionsvariation kan ansöka om pluspolarekort för att få ha med medföljare till evenemang inom kultur- och fritidsområdet.

  Övriga e-tjänster (3)