Grävtillstånd - ansökan

LÄS MER

För att få gräva och schakta i kommunens mark krävs att du har ett godkänt grävtillstånd.

I samband med ansökan av grävtillstånd tar du på dig följande ansvar:

 • Ansvara för kontroll av lednings- och kabelanvisningar från övriga ledningsägare.
 • Följa anvisningar för schaktningsarbeten i gata och park.
 • Inneha godkänd TA-plan (trafikanordningsplan) enligt Aneby kommuns riktlinjer.
 • Se till att godkänd utbildning finns vid arbete inom vägområde.
 • Stå för kostnaden för återställning.

Ett beviljat grävtillstånd innebär inte att den som söker har rätt att lägga ner nya ledningar i kommunens mark. I botten behöver ett markavtal finnas som reglerar denna rättighet.

Allmänna villkor

 1. Schaktning skall om möjligt ske i gångbana, veck eller grönyta. Tryckning skall användas där så är möjligt.
 2. Grusöverbyggnad skall återställas med samma tjocklek och kvalitet som befintligt. Packning skall utföras enligt MARK AMA 83 C tabell C/5
 3. Grönyta skall justeras upp till befintlig marknivå och återställas som före schaktning.
 4. Vid förläggning av kabel/rör parallellt med befintliga kommunala va-ledningar skall ett avstånd av 2.0 meter hållas.
 5. Uppkomna kilar och längsgående remsor av gammal asfalt mellan schakt och asfaltskant eller äldre skarv får inte vara smalare än 1,0 m. Vid schackt i gångbara läggs full bredd.
 6. Entreprenören ansvarar för att befintliga ledningar/kablar inte skadas.
 7. Entreprenören ansvarar för att uppgrävningen sker på angiven plats och enligt tillståndet.
 8. Entreprenören ansvarar för uppgrävningen till och med sju dagar efter anmälan om färdigställande har inkommit till tekniska förvaltningen. Därefter övergår ansvaret på Aneby kommun. Debitering av återställningskostnader sker 2 gånger om år, enligt kommunens ramavtal med entreprenörer samt kommunens egna kostnader.
 9. AFS 1999:3 skall gälla vid arbetsutförandet (arbetsmiljö, avstängning med mera). Schakter som lämnas öppna under kvällar och helger skall kontrolleras av Bas P eller U.
 10. Kommunen förutsätter att sökande även inhämtar markägarens godkännande.
 11.  Om inte villkoren i tillståndet följs så upphävs tillståndet med ekonomisk ersättning till kommunen enligt avtalad prislista.
 12. Beställning av återställningsarbeten gällande asfalt görs till lars.skeppas@aneby.se, telefon 0380-466 01.
 13. Entreprenören ansvarar för att göra ledningsanvisning i ledningskollen.

Frågor om e-tjänsten

Joacim Eklund
joacim.eklund@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa