Olägenhet - anmälan

LÄS MER

Anmälan om olägenhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 3 §.

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi veta att följande uppfylls:

  • Den störning, olägenhet, som du upplever ska utgöra en hälsorisk. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig" (9 kap 3 § miljöbalken).
  • Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störning som tidigare pågått, men numera har upphört, handläggs inte. 
  • Du ska nyligen ha kontaktat den/de som orsakat störningen, samt begärt besked om eventuell tidsplan avseende kommande åtgärder. Den som orsakat störningen bör ha fått skälig tid att utreda samt vidta åtgärder. 
  • För att ett ärende ska kunna handläggas och följas upp krävs att du noggrant och så långt som möjligt fyller i anmälan av olägenhet.
  • En avgift för handläggning kan tas ut enligt taxan antagen av kommunfullmäktige. Det innebär att en avgift i regel tas ut när en utredning behöver göras:
    • Befogat klagomål - avgift tas ut av den som orsakat olägenheten.
    • Obefogat klagomål - avgift tas ut av den klagande.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa