Redovisning av erhållet kommunalt partistöd

LÄS MER

Kommunfullmäktige har att årligen enligt fastlagda regler besluta om det kommunala partistödet. En mottagare a partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för det ändamål som avses i Kommunallagen 4 kap 29-33 §§.

Redovisningen ska lämnas årligen senast den 30 juni. Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december. 

Observera att redovisningen behöver signeras av tre parter (ordförande, kassör och utvald granskare) för att godkännas. 

Granskningsintyg

I redovisningen ska det ingå ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. 

Innehållet i redovisningen

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande uttalanden: 

"Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistödet som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år".

Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen kan exempelvis ingå lokalkostnader, kostnader för information, marknadsföring, löner och ersättningar som i vilken mån överföringar har gjorts till delat av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

Frågor om e-tjänsten

Politiska administrationen
ks@aneby.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa