Eget omhändertagande av slam/latrin/urin - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan ska lämnas in i god tid (sex veckor) innan önskad förändring.

Förutsättningar för eget omhändertagande av latrin/slam/urin

  • Sökande ska ha tillgång till tillräcklig areal brukad jordbruksmark. Slammet får inte spridas på betesvall eller växande grödor.
  • Sökande ska ha tillgång till lämplig teknisk utrustning för tömning och spridning. 
  • Slammet ska hanteras på ett hygieniskt tillfredsställande sätt samt myllas ned snarast möjligt, senaste 24 timmar efter spridning. 
  • Behållare för kompostering av latrin ska vara isolerad, ha tät botten, ett tätslutande lock och vara ventilerad. 
  • Urin ska samlas i täta behållare. Spridning får endast ske under växtsäsongen på växande grödor. Urinen bör även myllas eller vattnas ned så snart den spridits för att minimera risk för lukt samt kväveförluster.
  • Ingen spridning får ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljö orsakas. 
  • I hushållet ska endast miljöanpassade hushållskemikalier användas. Slammet riskerar annars att innehålla giftiga ämnen. 

Avgift tas ut för handläggning av ansökan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige.

Undantag från lokala föreskrifter om avfallshantering för Aneby kommun är personligt, kan tidsbegränsas och återkallas om förutsättningarna ändras eller om olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt uppstår.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa