Lov för skylt/ljusanordning - ansökan

LÄS MER

Behövs bygglov? 

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp skyltar och vepor.

Du behöver däremot inte bygglov för:

  • En skylt med högst en kvadratmeter area
  • En orienteringstavla med högst två kvadratmeter area
  • Skyltar för tillfälligt evenemang, där skylten är uppsatt i högst fyra veckor
  • Skyltar inomhus
  • Reklamskyltar i samband med val eller folkomröstning
  • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • Vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik
  • Sjömärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten
  • Skyltar och vepor utanför detaljplanelagt område
  • Väg- och trafikskyltar

Skyltar i områden eller på byggnader som är särskilt värdefullt utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kräver alltid bygglov.
Kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering.

Vad gäller skyltar som sätts upp efter vägar?

Skyltar om sätts upp efter vägar kräver inte nödvändigtvis bygglov enligt plan- och bygglagen om det är utanför detaljplanerat område, men skyltarna kan ändå kräva tillstånd av  länsstyrelsen eller väghållaren.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa