Hästdjur - anmälan för nedgrävning av dött hästdjur

LÄS MER

Med rätt hantering kan begravning av häst ske hemma, men det ska alltid göras en bedömning utifrån markförhållanden och avstånd till vatten för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa. För att välja en lämplig plats behöver du tänka på att:

  • Begravningsplatsen ska vara högt belägen på betryggande avstånd från vattentäkter, sjöar och vattendrag.
  • Platsen bör ligga nedströms närliggande vattentäkter. 
  • Graven ska vara så djup att kroppen kan täckas med minst 1 meter jord, samt gärna större stenar för att förhindra att andra djur gräver upp hästkroppen.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenytan under året ska vara minst 1 meter. Vatten får inte tränga in graven under grävningsarbetet- Då ska arbetet avbrytas och en ny plats väljas i samråd med samhällsbyggnadsavdelningen. 
  • Lägg ett tunt lager matjord (från det översta skiktet uppgrävd jord) eller fastgödsel i botten av graven. Det påskyndar nedbrytningen av hästkroppen.
  • Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrund. Helst bör en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden. 
  • Dödsorsak ska vara utredd så att hästen inte haft någon smittsam sjukdom som gör nedgrävningen olämplig på grund av risk för smittspridning. 
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde eller i område med fornlämningar. Se också till att nedgrävningen inte skadar värdefull natur. 
Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur.

I de fall platsbesök önskas tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa