Kontrollansvarig - anmälan

LÄS MER

Anmälan om kontrollansvarig.

Kontrollansvarigs åtaganden

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta innebär att den kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen. Kommunen är inte skyldig att göra någon prövning av detta utan det åligger den sökande att undersöka förhållandet.

Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

Den kontrollansvarige ska:

  1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 6 §
  2. vid fråga om rivningsplan biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall
  3. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs
  4. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 3 ovan informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden
  5. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  6. dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet
  7. meddela till byggnadsnämnden om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag.

Kommunen kan komma att ta ut en avgift vid byte av kontrollansvarig under projektets gång.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa