Latrin/slam/urin - ansökan om eget omhändertagande (pdf)

LÄS MER

Blankett för ansökan om eget omhändertagande av latrin/slam/urin.

Förutsättningar för eget omhändertagande av latrin/slam/urin

  • Sökande ska ha tillgång till tillräcklig areal brukad jordbruksmark. Slammet får inte spridas på betesvall eller växande grödor.
  • Sökande ska ha tillgång till lämplig teknisk utrustning för tömning och spridning. 
  • Slammet ska hanteras på ett hygieniskt tillfredsställande sätt samt myllas ned snarast möjligt, senaste 24 timmar efter spridning. 
  • Behållare för kompostering av latrin ska vara isolerad, ha tät botten, ett tätslutande lock och vara ventilerad. 
  • Urin ska samlas i täta behållare. Spridning får endast ske under växtsäsongen på växande grödor. Urinen bör även myllas eller vattnas ned så snart den spridits för att minimera risk för lukt samt kväveförluster.
  • Ingen spridning får ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljö orsakas. 
  • I hushållet ska endast miljöanpassade hushållskemikalier användas. Slammet riskerar annars att innehålla giftiga ämnen. 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsavdelningen
samhallsbyggnad@aneby.se
0380-461 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@aneby.se